عنوانتاریخ تصویبدانلود فایل
برنامه راهبردی چهارساله مرکزفرم
کاربرگ اظهارنامه شناسایی کارآفرین نمونهفرم
برنامه کاری مراکز نوآوریفرم
فرم گزارش عملکرد دفتر کارآفرینی و نوآوری مراکز علمی کاربردیفرم
قرارداد مابین مراکز نوآوری و هسته های نوآور شماره ۲فرم
قرارداد مابین مراکز نوآوری و هسته های نوآور شماره ۱فرم
فرم های ورد دستورالعمل ارزیابی مراکز نوآوری (کاربرگ ۴)۲۰ مرداد ۱۳۹۸فرم
فرم های ورد دستورالعمل ارزیابی مراکز نوآوری (کاربرگ ۳)۲۰ مرداد ۱۳۹۸فرم
فرم های ورد دستورالعمل استقرار هسته ها و واحدهای فناور (کاربرگ ۲)۲۰ مرداد ۱۳۹۸ فرم
فرم های ورد دستورالعمل استقرار هسته ها و واحدهای فناور (کاربرگ ۱) ۲۰ مرداد ۱۳۹۸ فرم
فرم خام قرارداد فضای کار اشتراکی (نمونه کارنو)فرم
فرم خام قرارداد اجرای طرح پژوهشی دانشگاهفرم
فرم حمایت ازپایان نامه های کارشناسی ارشد و دکترافرم
فرم معرفی اعضای شورای پژوهش و فناوری استانفرم
فرم پیشنهاد طرح پژوهشیفرم
فرم امتیازدهی طرح پژوهشیفرم
فرم داوری طرح پژوهشیفرم
فرم گزارش داوری اختراعاتفرم
برنامه کاری و پرسشنامه تاسیس مراکز نوآوری۰۹ مرداد ۱۳۹۶فرم
فرم BMفرم
فرم BPفرم
فرم ارسال گزارش رویداد استارتاپیفرم
نمونه فرم داوری رویدادهای استارتاپیفرم
دکمه بازگشت به بالا