رشته های دانشگاهی

کاردانی

کاردانی حرفه ای حقوق قضایی

کاردانی حرفه ای حقوق –حقوق ثبتی

کاردانی فناوری اطلاعات -اینترنت و شبکه های گسترده

کاردانی حرفه ای امداد سوانح

کاردانی حرفه ای حقوق امور ضابطین قضایی

کاردانی حرفه ای حقوق – نگارش حقوقی

کاردانی حرفه ای پیشگیری انتظامی

کاردانی حرفه ای عملیات ویژه انتظامی

کاردانی حرفه ای حقوق –خدمات قضایی

کاردانی حرفه ای حقوق –دستیاری حقوقی امور قضایی

کاردانی حرفه ای حقوق –دستیاری حقوقی دستگاههای اجرایی

کاردانی حرفه ای تربیت بدنی – مربیگری پایه آمادگی جسمانی

کاردانی حرفه ای تربیت بدنی – مربیگری پایه تیراندازی

کاردانی حرفه ای کنترل ترافیک

کاردانی حرفه ای مدیریت لجستیک و زنجیره تامین

کاردانی فنی فناوری اطلاعات

کاردانی حسابداری امور مالی

کارشناسی

کارشناسی حرفه ای حقوق قضایی

کارشناسی حقوق-ارشاد و معاضدت قضایی

کارشناسی حرفه ای تربیت بدنی-مربیگری پایه آمادگی جسمانی

کارشناسی حرفه ای پدافند غیرعامل

کارشناسی حرفه ای خدمات حقوقی امور قضایی

کارشناسی حرفه ای عملیات روانی

کارشناسی حرفه ای حقوق – ارشاد در امور کیفری

کارشناسی حرفه ای حقوق – دستیار قضایی در امور کیفری

کارشناسی حرفه ای خدمات حقوقی – ارشاد و معاضدت قضایی

کارشناسی حرفه ای پدافند غیرعامل

کارشناسی حسابداری امور مالی

دکمه بازگشت به بالا