پست الکترونیکی

معاونت امور فرهنگی و دانشجویی
farhangi@sempo-uast.ir

معاونت امور اداری و مالی

edarimali@sempo-uast.ir

معاونت آموزش و پژوهش

research@sempo-uast.ir

امور دانشجویی

stu@sempo-uast.ir

واحد آموزش

edu@se mpo-uast.ir

دکمه بازگشت به بالا