معاونت امور اداری و مالی

نام و نام خانوادگی: علی اصغر مشاوره

 

عنوان پست سازمانی: معاونت امور اداری و مالی

 

آخرین مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد مدیریت

 

شماره تلفن: ۳۳۴۴۱۰۶۴-۰۲۳

 

رایانامه: edarimali@sempo-uast.ir

 

آدرس: سمنان- خیابان امیرکبیر – بلوار شهید نوروزی – خیابان ایثارگران – روبروی مجتمع جهاد – جنب رستوران پردیس

 

شرح وظایف:

۱- نظارت بر نحوه دریافت شهریه و حق النظاره دانشجویان

 

۲- احتساب و پیشنهاد بودجه مرکز

 

۳- پیشنهاد شرح وظایف پرسنل واحد ها جهت ارائه و تصویب نهایی و ابلاغ آنها

 

۴- انجام امور مربوط به حقوق و مزایا، دستمزد کارکنان و مدرسین

 

۵- نظارت بر تنظیم نگهداری و رسیدگی به حسابهای مرکز بر اساس قوانین و مقررات ابلاغی ستاد دانشگاه

 

۶- اجرای مقررات و نظارت در خصوص نیازهای تدارکاتی و پشتیبانی مرکز

 

۷- ارائه گزارش دوره ای از هزینه کرد اعتبارات ابلاغی به موسسه

 

۸- بررسی و اعلام نیازهای فضاهای کالبدی مورد نیاز مرکز

 

۹- نظارت بر عقد کلیه قراردادهای مرتبط با مرکز

 

۱۰- انجام امور استخدامی و رعایت قوانین مربوطه و صدور احکام کارکنان واحد استان و مراکز آموزشی تابعه با رعایت قوانین و مقررات استخدامی و آیین نامه های مربوط ابلاغی

 

۱۱- اجرای قوانین و مقررات آیین نامه ها و دستورالعمل های انضباطی مورد عمل و رسیدگی به تخلفات اداری مطابق دستورالعمل مربوط جاری و ابلاغی

 

۱۲- تهیه و تنظیم آمار و اطلاعات و مشخصات کارکنان مرکز

 

۱۳- تهیه، تنظیم و نگهداری و حفظ و حراست کلیه پرونده های پرسنلی و سایر اسناد و مدارک مربوط

 

۱۴- برنامه ریزی و نظارت بر ارائه تسهیلات اجتماعی و رفاهی به کارکنان مرکز

 

۱۵- تهیه و تنظیم گزارش های مالی لازم در موارد مختلف دریافتهاٰ، پرداخت ها و اعتبارات و تعهدات، نگهداری دفاتر اعتبارات و ارسال به مراجع ذیربط ( دیوان محاسباتٰ، موسسه و …)

 

۱۶- رسیدگی به اسناد و سیستم های حقوق و مزایای کارکنان از نظر انطباق با مقررات

 

۱۷- نظارت بر مصرف اعتبارات مرکز طبق بودجه مصوب ابلاغی

 

۱۸- نظارت بر حفظ و نگهداری اموال منقول و غیر منقول مرکز و ثبت مشخصات کامل اموال در دفاتر و نگهداری حساب اموال

 

۱۹- استقرار سیستم مناسب جهت کنترل درآمد های واریزی

 

۲۰- سازماندهی فعالیت های مربوط و تقسیم کار و تعیین وظایف و حدود مسئولیت و اختیارات کارکنان

 

۲۱- پیشنهادات تغییر و اصلاح پستهای سازمانی و شرح وظایف پرسنل مرکز

 

۲۲- مطالعه و تشخیص نیازهای آموزشی کارکنان و پیشنهاد و اخذ تاییدیه جهت اجرای برنامه های آموزشی برای آنها

 

۲۳- نظارت در زمینه بررسی سیستمها و رویه های مورد عمل در مرکز و انجام اقدامات لازم در جهت اصلاح و بهبود آنها با هدف افزایش رضایتمندی کارکنان و ارباب رجوع و تسهیل در انجام امور

 

۲۴- پشتیبانی، هدایت و نظارت بر فعالیتهای بهرهوری و تحول اداری مرکز

 

۲۵- اصلاح روشهای گردش کار و بهبود آنها

 

۲۶- پیش بینی و انجام طرح های ارتقا بهره وری با هدف ایجاد انگیزه و افزایش کارائی کارکنان

 

۲۷- همکاری در تهیه و تنظیم شرح شغل کارکنان

 

۲۸- رسیدگی به امور رفاهی و بازنشستگی کارکنان

 

۲۹- جذب و به کارگیری نیروی انسانی و نظارت بر استخدام د مرکز در راستای اجرای مقررات و دستورالعملهای ابلاغی از مقام مافوق

 

۳۰- کنترل و نظارت بر امر حضور و غیاب کارکنان مرکز و طراحی سیستم های مکانیزه حضور و غیاب

دکمه بازگشت به بالا